PrivacyverklaringPrivacy statement: De Website is eigendom van en wordt beheerd door Nirode. Nirode respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel aan haar verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld. U heeft het recht te verzoeken inzage te verlenen in uw persoonsgegevens, deze te verbeteren, aan te vullen of af te schermen

Nirode kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Nirode, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Nirode verstrekt.
Nirode verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Nirode schakelt bij de uitvoering van haar diensten tevens derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten (persoons)gegevens verwerken, doen zij dit in de hoedanigheid van verwerker. De betreffende verwerker ontvangt uiteraard alleen de noodzakelijke gegevens en wordt (contractueel) verplicht een passend niveau van beveiliging te hanteren en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens.

Nirode verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Persoonsgegevens worden bovendien niet langer bewaard dan noodzakelijk.

Als je vragen of opmerkingen hebt over dit privacy statement horen we uiteraard graag. Laat het weten via Nirode.nl

Nirode behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.